Rejestracja przez Sąd akcji serii E Spółki Kleba Invest S.A.Zarząd KLEBA INVEST S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 23.03.2016r. otrzymał Postanowienie oraz Zaświadczenie o dokonaniu wpisu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji 302.740 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E. O podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 2/2016 dnia 29.01.2016r. W wyniku rejestracji, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.127.887,40 zł do kwoty 1.158.161,40 zł i obecnie dzieli się na 11.581.614 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Spółka podejmie w najbliższym czasie działania zmierzające do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect.