Dane finansowe

Podstawowe dane finansowe

Dane skonsolidowane za okres
[zł] 2013 1Q2014 2Q2014 3Q2014 4Q2014 2014 1Q2015
Przychody ogółem, w tym: 19898 224 967 446 189 712 211 10297748 11681116 1144279
Przychody ze sprzedaży 12490 68 096 231 514 204939 201 842 706 391 794 097
pozostałe przychody operacyjne 2 871 153 526 198 656 348 171 10088393 10788746 349 563
przychody finansowe 4 537 3 345 16 020 159 101 7 514 185 979 620
EBITDA 6 988 (543103) (267424) (144851) (8691284) 7 735905 (409362)
Dane skonsolidowane na dzień
[zł] 31.12.2013* 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015
Aktywa trwałe 15 613 11 540 818 14 232 085 8 170 651 19 026336 48 293569
Aktywa obrotowe 19 893 26 310 168 38 579 434 38 447 675 50604570 34 356362
Kapitał własny 7 835 10 225 466 11 187 597 9 816 203 19 026336 17 997591
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 11 554 6 930 968 7 263 529 6 593 030 15 216682 18 056516
kredyty i pożyczki 0 3 971 257 1 933 818 1 263 319 4 886971 7 710000
z emisji obligacji 11 230 2 630 000 5 000 000 5 000 000 10000000 10 000000
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 15 945 20 521 598 34 187 438 30 036 139 33429506 44 529611
kredyty i pożyczki 0 910 215 445 521 1 395 856 13 305293 21 211869
z emisji obligacji 7 138 18 450000 21 080 000 18 730 000 12 943000 15 954000

* dane jednostkowe (Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST powstała w IV kwartale 2013 r.)

Wyniki finansowe